പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഏപ്രില്‍ 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

പതിനാാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വികസന കാാഴ്ചപ്പാടും സമീപനവും
ഹുസൈന്‍ എം. മിന്നത്ത്

2022-23 വാാര്‍ഷിക പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
ദീപു പി.

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യയങ്ങളും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ടി. ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്

കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ കേരളം ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവെയ്പ്പ്
ബി. മനോജ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാങ്ങല്‍ വ്യയവസ്ഥകള്‍
ഗോപകുമാാര്‍ എം.

കേരളത്തിന് കൈനീട്ടമായ് കടുംബശ്രീയുടെ വിഷുചന്ത ആശ എസ് പണിക്കര്‍

അക്ഷരച്ചെപ്പ് പനവൂര്‍ ഗ്രാാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 മാാതൃകാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി

"കൊന്ന പൂക്കുമ്പോള്‍ ഉറങ്ങിയാല്‍ മരുതു പൂക്കുമ്പോള്‍ പട്ടിണി"
മുരളീധരന്‍ തഴക്കര

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ
ഊരുംപേരും 21
എൻ്റെ മലയാളം
എന്ന് വായനക്കാർ