പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജനുവരി 2021

PRMagazine-January2021

ഉള്ളടക്കം

 

സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 27413 കോടി

ഡോ.ജോമോൻ മാത്യു

 

അധികാരം താഴേക്കു വന്ന വഴി

മനോജ്.കെ.പുതിയവിള

 

ആറാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യകമ്മീഷൻ

നിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാർനടപടികളും

ഡോ.സി.പ്രതീപ്

 

മുഖം മാറുന്ന പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ

സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട്-2020

ഹുസൈൻ.എം.മിന്നത്ത്

 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗങ്ങൾ

സി.ഡെമാസ്റ്റൻ

 

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 

രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ പിന്തുണ-മുഖ്യമന്ത്രി

 

ഹരിതം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്

 

പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ പുതുനാമ്പുകൾ

 

എരുത്തിലുകൾ തിരിച്ചുവരുമോ

മുരളീധരൻ തഴക്കര

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 7

എന്ന് വായനക്കാർ