പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ആഗസ്റ്റ്‌ 2020

Posted on Monday, June 14, 2021

PR-Magazine-August-2020

ഉള്ളടക്കം

 

ജനകീയാസൂത്രണം-25-0ം വർഷത്തിലേയ്ക്ക് 

നവകേരളത്തിനായ് കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്

എ.സി മൊയ്തീൻ

 

അഭിമാനത്തോടെ

നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ

 

ജനാധിപത്യ വിദ്യാലയങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം 

പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്

 

കേരളത്തിലെ  അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം-

മുന്നിൽ തെളിയുന്ന വഴികൾ

എസ്.എം.വിജയാനന്ദ്

 

കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ISO സർട്ടിഫൈഡ് 

സേവന പ്രദാനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം

ഡോ.ജോയ്ഇളമൺ, മാത്യൂ ആൻഡ്രൂസ്

 

ക്ഷേമ പെൻഷൻ-25652.4 കോടി

 

പാലം പുനർനിർമ്മാണം- മാതൃകയായി ആലങ്ങാട് 

രാധാമണി ജെയ്സിംസ്

 

പെട്ടിമുടി ദുരന്തം

ഒരു നേർക്കാഴ്ച 

അജിത്കുമാർ വി

 

ആസുരകാലത്തെ ഓണച്ചിന്തകൾ

തുളസി കേരളശ്ശേരി

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 2

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ  10

എന്ന് വായനക്കാർ