പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ മാർച്ച് 2021

PR-Magazine-March-2020

ഉള്ളടക്കം

 

പച്ച വിരിക്കട്ടെ

ഗ്രാമീണകേരളം

ഡോ.ജോമോൻ മാത്യു

 

കേരളം

സുസ്ഥിരവികസന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്

ഹുസൈൻ .എം.മിന്നത്ത്

 

ചില വിവാഹ(രജിസ്ട്രേഷൻ)ആലോഡനകൾ

കെ.പ്രശാന്ത് കുമാർ

 

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

 

വികസന പന്ഥാവിൽ ഉണർവ്വായി

അമൃത്

ഡോ.രേണുരാജ് ഐ.എ.എസ്

 

മാലിന്യമുക്തകേരളം ലക്ഷ്യമാക്കി

ശുചിത്വമിഷൻ

എബ്രഹാം തോമസ് രഞ്ജിത്ത്

 

കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി 

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 

പ്രതിരോധിക്കാം

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ

ഡോ.ചിന്ത എസ്

 

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 9

 

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ

എന്ന് വായനക്കാർ