പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഡിസംബര്‍ 2020

 

Panchayat  raj Magazine december 2020

ജനങ്ങൾ പറയുന്നു

മുന്നോട്ട് തന്നെ

പിണറായി വിജയൻ

 

ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ 

കരുത്തിൽ ഒന്നായ് മുന്നേറാം

എ.സി.മൊയ്തീൻ

 

ജനപ്രതിനിധികൾ 

ഹരിതകേരള  സൃഷ്ടിയിലെ

ചാലകശക്തി 

ഡോ.ടി.എൻ.സീമ

 

പുതിയ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും 

നവീന വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും

ഡോ.പി.കെ.ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്

 

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി 

പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾ

ഡോ.ജോയ്  ഇളമൺ

 

ചെലവ്കണക്കും സ്വത്ത് വിവരവും

നൽകേണ്ടതെപ്പോൾ

കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

 

ചില പുത്തൻ 

വികസനചിന്തകൾ

ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

 

രണ്ടാംഘട്ട നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടി

10,000കോടിയുടെ വികസനം

 

13 ആശുപത്രികൾക്കുകൂടി 

ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം

 

ജീവൻ്റെ വിലയുള്ള ബദൽ

ഷിജു ഏലിയാസ്

 

മണ്ണാണ് ജീവൻ

മണ്ണ് ജീവൻ്റെ ഹരിതകം

മുരളീധരൻ തഴക്കര

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 6

എന്ന് വായനക്കാർ