പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ നവംബർ 2022

 

Panchayat  raj Magazine November

ഉള്ളടക്കം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സുസ്ഥിര വികസന
ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വത്കരണം

2023 ൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

എനർജി കൺസർവേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പരിശീലന പരിപാടി തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം

ആരോഗ്യം വിസ്മരിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ ജനത
ലോക കുടിയേറ്റ ദിനം ഡിസംബർ 18

ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര വിനിയോഗം വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും
അജിത് വെണ്ണിയൂർ

ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്ക് മൂക്ക്കയർ വീഴുമോ?
കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ കരട് ചട്ടം പുറത്തിറക്കി
അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനുവരി 17 നകം നൽകണം

കൂറുമാറ്റത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ
അഡ്വ.വിനോദ് കായ്പ്പാടി

തളിർക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ
സിന്ധു തോമസ്

എച്ച ഐ വി ബാധിതർ നേരിടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഡോ.പി.കെ.രാജഗോപാൽ

കുടുംബശ്രീ മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ഇനി 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരുടെ സേവനം
 ആശ എസ് പണിക്കർ
നയി ചേത്ന
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരേ
കുടുംബശ്രീയുടെ സംസ്ഥാനതല ക്യാമ്പെയിൻ

കഥ കഴിയുന്ന കളിത്തട്ടുകൾ
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ
വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 28

എൻ്റെ മലയാളം

എന്ന് വായനക്കാർ