പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഒക്ടോബര്‍ 2020

 

Panchayat  raj Magazine October 2020

ഉള്ളടക്കം

 

മുഖച്ഛായ മാറുന്ന

തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനം

എ.സി.മൊയ്തീൻ

 

അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ 

ഇരുപത്തഞ്ചാണ്ടുകൾ

 ഡോ.ടി.എം.തോമസ് ഐസക്

 

മാലിന്യ സംസ്കരണവും

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും

പ്രൊഫ.പി.കെ.രവീന്ദ്രൻ

 

ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂടെ

കാർഷികരംഗം മുന്നോട്ട്

ആർ.ഹേലി

 

തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും

 കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

 

മിഷൻ അന്ത്യോദയ-2020

ഹുസൈൻ.എം.മിന്നത്ത്

 

ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിൽ തന്നെ

മുഴുവൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളേയും

ശുചിത്വപദവിയിലെത്തിക്കും-മുഖ്യമന്ത്രി

 

ഒരു ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ വീതം പച്ചക്കറി,

കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ അധിക ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യം- മുഖ്യമന്ത്രി

 

കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കി

സ്വഛ് ഭാരത് മിഷൻ-ഗ്രാമീൺ രണ്ടാംഘട്ടം

ഫിലിപ്പ്.പി.ഡി

 

കോളയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-

ഒരു ഹരിതവിജയ ഗാഥ

മുന്ന പി സദാനന്ദ്

 

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 3

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 11

എന്ന് വായനക്കാർ

  •