പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -സെപ്തംബര്‍ 2020

 

prmagazinesep2020

ഉള്ളടക്കം

 

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനങ്ങൾ

രണ്ടരലക്ഷത്തിലേയ്ക്ക്

യു.വി.ജോസ്.ഐ.എ.എസ്

 

വനിതാ ഘടകപദ്ധതി 

സർഗ്ഗാത്മക ഇടപെടലുകൾ വേണം

ഡോ.ടി.എൻ.സീമ

 

ജനകീയാസൂത്രണം@25 വർഷങ്ങൾ

ഡോ.ജോയ് ഇളമൺ

 

കോവിഡ് 19 -

പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ തീർത്ത പ്രതിരോധം

ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

 

എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനപരിധിയിലും

ജല ഗുണനിലവാര നിർണ്ണയലാബ്

സതീഷ് ആർ.വി

 

100 ദിനം 100 പരിപാടികൾ

 

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ

കേരളം മാതൃകയാകും-മുഖ്യമന്ത്രി

 

മാതൃകാപദ്ധതികളുമായി

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തുകൾ

 

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 3

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 11

എന്ന് വായനക്കാർ