പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂലൈ 2020

PR-Magazine-july-2020

ഉള്ളടക്കം

 • ജനകീയാസൂത്രണം - പ്രതിസന്ധികളിൽ തിളങ്ങുന്ന കേരളമാതൃക : പിണറായി വിജയൻ
 • ഏകീകൃത പൊതുസർവ്വീസ് യാഥാർത്ഥ്യമായി - ഇനി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് : എ.സി.മൊയ്തീൻ
 • കാർഷിക നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ  സുഭിക്ഷകേരളത്തിലേക്ക്   
 • തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻ്റുകളായി വളർന്നപ്പോൾ : ഡോ.കെ.എൻ.ഹരിലാൽ
 • കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധം മൂന്നാംഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് : ഡോ.പി.കെ.ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്
 • ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ  ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിന് പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി : ഡോ.ജോയ് ഇളമൺ
 • ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പും വികേന്ദ്രീകൃത ജില്ലാ ഘടനയും : ഡോ.സി.പി. വിനോദ്
 • കോവിഡിനൊപ്പം പ്രളയത്തേയും മുന്നിൽ കാണണം 
 • തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ.എസ്.ഒ നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക്
 • പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിന്  ISO അംഗീകാരം  
 • പ്രാദേശിക സർക്കാരും  വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും : ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്
 • സുഭിക്ഷ കേരളത്തിലേക്ക് : സിന്ധു വി പി, വിഷ്ണു എസ്.പി
 • മഴയുടെ നാട്ടറിവുകൾ : വി.കെ.ശ്രീധരൻ

പംക്തികൾ

 • വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ
 • ഊരുംപേരും 1
 • അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 9
 • എന്ന് വായനക്കാർ