തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ചെമ്മരുതി 19
2 ഇടവ 17
3 ഇലകമണ്‍ 16
4 മണമ്പൂര്‍ 16
5 ഒറ്റൂര്‍ 13
6 ചെറുന്നിയൂര്‍ 14
7 വെട്ടൂര്‍ 14
8 കിളിമാനൂര്‍ 15
9 പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ 17
10 കരവാരം 18
11 മടവൂര്‍ 15
12 പള്ളിക്കല്‍ 13
13 നഗരൂര്‍ 17
14 നാവായിക്കുളം 22
15 പുളിമാത്ത് 19
16 അഴൂര്‍ 18
17 അഞ്ചുതെങ്ങ് 14
18 വക്കം 14
19 ചിറയിന്‍കീഴ് 19
20 കിഴുവിലം 20
21 മുദാക്കല്‍ 20
22 കടയ്ക്കാവൂര്‍ 16
23 കല്ലറ 17
24 നെല്ലനാട് 16
25 പുല്ലമ്പാറ 15
26 വാമനപുരം 15
27 പാങ്ങോട് 19
28 നന്ദിയോട് 18
29 പെരിങ്ങമ്മല 19
30 മാണിക്കല്‍ 21
31 ആര്യനാട് 18
32 പൂവച്ചല്‍ 23
33 വെള്ളനാട് 18
34 വിതുര 17
35 ഉഴമലയ്ക്കല്‍ 15
36 കുറ്റിച്ചല്‍ 14
37 തൊളിക്കോട് 16
38 കാട്ടാക്കട 21
39 ആനാട് 19
40 അരുവിക്കര 20
41 പനവൂര്‍ 15
42 കരകുളം 23
43 വെമ്പായം 21
44 അണ്ടൂര്‍ക്കോണം 18
45 കഠിനംകുളം 23
46 മംഗലപുരം 20
47 പോത്തന്‍കോട് 18
48 ബാലരാമപുരം 20
49 പള്ളിച്ചല്‍ 23
50 മാറനല്ലൂര്‍ 21
51 മലയിന്‍കീഴ് 20
52 വിളപ്പില്‍ 20
53 വിളവൂര്‍ക്കല്‍ 17
54 കല്ലിയൂര്‍ 21
55 പെരുങ്കടവിള 16
56 കൊല്ലയില്‍ 16
57 ഒറ്റശേഖരമംഗലം 14
58 ആര്യങ്കോട് 16
59 കള്ളിക്കാട് 13
60 കുന്നത്തുകാല്‍ 21
61 വെള്ളറട 23
62 അമ്പൂരി 13
63 അതിയന്നൂര്‍ 17
64 കാഞ്ഞിരംകുളം 14
65 കരുംകുളം 18
66 കോട്ടുകാല്‍ 19
67 വെങ്ങാനൂര്‍ 20
68 ചെങ്കല്‍ 21
69 കാരോട് 19
70 കുളത്തൂര്‍ 20
71 പാറശ്ശാല 23
72 തിരുപുറം 14
73 പൂവാര്‍ 15
Total 1299