തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
101 ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B110700 panchayat.lsgkerala.gov.in/balusseryblock
102 ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110701 panchayat.lsgkerala.gov.in/balusserypanchayat
103 ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140206 panchayat.lsgkerala.gov.in/bedadkapanchayat
104 ബേളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140201 panchayat.lsgkerala.gov.in/belloorpanchayat
105 ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050501 panchayat.lsgkerala.gov.in/bharananganampanchayat
106 ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B041100 panchayat.lsgkerala.gov.in/bharanickavublock
107 ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041103 panchayat.lsgkerala.gov.in/bharanickavupanchayat
108 ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040806 panchayat.lsgkerala.gov.in/budhanoorpanchayat
109 ബൈസണ്‍ വാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060103 panchayat.lsgkerala.gov.in/bysonvalleypanchayat
110 ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B021100 panchayat.lsgkerala.gov.in/chadayamangalamblock
111 ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021103 panchayat.lsgkerala.gov.in/chadayamangalampanchayat
112 ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110607 panchayat.lsgkerala.gov.in/chakkittaparapanchayat
113 ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060607 panchayat.lsgkerala.gov.in/chakkupallampanchayat
114 ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B081600 panchayat.lsgkerala.gov.in/chalakudyblock
115 ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080400 chalakudymunicipality.lsgkerala.gov.in
116 ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090303 panchayat.lsgkerala.gov.in/chalavarapanchayat
117 ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090102 panchayat.lsgkerala.gov.in/chalisserypanchayat
118 ചാലിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100101 panchayat.lsgkerala.gov.in/chaliyarpanchayat
119 ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040600 panchayat.lsgkerala.gov.in/chambakkulamblock
120 ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040605 panchayat.lsgkerala.gov.in/champakulampanchayat