തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
161 ചേര്‍ത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040300 cherthalamunicipality.lsgkerala.gov.in
162 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040304 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherthalasouthpanchayat
163 ചെറുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100402 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherukavupanchayat
164 ചെറുകോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030404 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherukolepanchayat
165 ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130205 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherukunnupanchayat
166 ചെറുന്നിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010106 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherunniyoorpanchayat
167 ചെറുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130107 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherupuzhapanchayat
168 ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040907 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheruthanapanchayat
169 ചെറുതാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130201 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheruthazhampanchayat
170 ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110601 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheruvannurpanchayat
171 ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140601 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheruvathurpanchayat
172 ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041002 panchayat.lsgkerala.gov.in/chettikulangarapanchayat
173 ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041208 panchayat.lsgkerala.gov.in/chingolipanchayat
174 ചിന്നക്കനാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060206 panchayat.lsgkerala.gov.in/chinnakanalpanchayat
175 ചിറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G051001 panchayat.lsgkerala.gov.in/chirakkadavupanchayat
176 ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130501 panchayat.lsgkerala.gov.in/chirakkalpanchayat
177 ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021005 panchayat.lsgkerala.gov.in/chirakkarapanchayat
178 ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B010300 panchayat.lsgkerala.gov.in/chirayinkeezhublock
179 ചിറയിന്‍കീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010303 panchayat.lsgkerala.gov.in/chirayinkeezhupanchayat
180 ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021101 panchayat.lsgkerala.gov.in/chitharapanchayat