തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
81 ആറ്റിങ്ങല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M010200 attingalmunicipality.lsgkerala.gov.in
82 അവണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080602 panchayat.lsgkerala.gov.in/avanurpanchayat
83 ആവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081001 panchayat.lsgkerala.gov.in/avinisserypanchayat
84 ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071401 panchayat.lsgkerala.gov.in/avolypanchayat
85 ആയഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110401 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayancheripanchayat
86 അയര്‍കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050801 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayarkunnampanchayat
87 ആയവന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071406 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayavanapanchayat
88 അയിലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091101 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayiloorpanchayat
89 അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050302 panchayat.lsgkerala.gov.in/aymanampanchayat
90 അയിരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030301 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayroorpanchayat
91 അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070305 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayyampuzhapanchayat
92 അയ്യന്‍കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G131002 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayyankunnupanchayat
93 അയ്യപ്പന്‍ കോവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060606 panchayat.lsgkerala.gov.in/ayyappancoilpanchayat
94 അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130505 panchayat.lsgkerala.gov.in/azhikodepanchayat
95 അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110101 panchayat.lsgkerala.gov.in/azhiyurpanchayat
96 അഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010705 panchayat.lsgkerala.gov.in/azhoorpanchayat
97 അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B060800 panchayat.lsgkerala.gov.in/azhuthablock
98 ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140305 panchayat.lsgkerala.gov.in/badiadkapanchayat
99 ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140501 panchayat.lsgkerala.gov.in/balalpanchayat
100 ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010801 panchayat.lsgkerala.gov.in/balaramapurampanchayat