തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
141 ചെമ്മനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140302 panchayat.lsgkerala.gov.in/chemnadpanchayat
142 ചെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050102 panchayat.lsgkerala.gov.in/chempupanchayat
143 ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070101 panchayat.lsgkerala.gov.in/chendamangalampanchayat
144 ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140301 panchayat.lsgkerala.gov.in/chengalapanchayat
145 ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130302 panchayat.lsgkerala.gov.in/chengalayipanchayat
146 ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071302 panchayat.lsgkerala.gov.in/chengamanadpanchayat
147 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040800 panchayat.lsgkerala.gov.in/chengannurblock
148 ചെങ്ങന്നൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040100 chengannurmunicipality.lsgkerala.gov.in
149 ചേങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110804 panchayat.lsgkerala.gov.in/chengottukavupanchayat
150 ചെങ്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G011101 panchayat.lsgkerala.gov.in/chenkalpanchayat
151 ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040102 panchayat.lsgkerala.gov.in/chennampallippurampanchayat
152 ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030402 panchayat.lsgkerala.gov.in/chenneerkarapanchayat
153 ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041003 panchayat.lsgkerala.gov.in/chennithalathripperumthurapanchayat
154 ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041203 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheppadpanchayat
155 ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070602 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheranalloorpanchayat
156 ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101201 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheriyamundampanchayat
157 ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040803 panchayat.lsgkerala.gov.in/cheriyanadpanchayat
158 ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B081000 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherpublock
159 ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081002 panchayat.lsgkerala.gov.in/cherpupanchayat
160 ചെര്‍പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M090600 cherpulasserymunicipality.lsgkerala.gov.in