തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1181 വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101304 panchayat.lsgkerala.gov.in/vettompanchayat
1182 വെട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010107 panchayat.lsgkerala.gov.in/vettoorpanchayat
1183 വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050804 panchayat.lsgkerala.gov.in/vijayapurampanchayat
1184 വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020401 panchayat.lsgkerala.gov.in/vilakkudypanchayat
1185 വിളപ്പില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010805 panchayat.lsgkerala.gov.in/vilappilpanchayat
1186 വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010806 panchayat.lsgkerala.gov.in/vilavoorkalpanchayat
1187 വിളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090208 panchayat.lsgkerala.gov.in/vilayurpanchayat
1188 വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110402 panchayat.lsgkerala.gov.in/villiappallypanchayat
1189 വിതുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010504 panchayat.lsgkerala.gov.in/vithurapanchayat
1190 വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140102 panchayat.lsgkerala.gov.in/vorkadypanchayat
1191 വൈപ്പിന്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070700 panchayat.lsgkerala.gov.in/vypinblock
1192 വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120403 panchayat.lsgkerala.gov.in/vythiripanchayat
1193 വടക്കാഞ്ചരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080300 panchayat.lsgkerala.gov.in/wadakancheryblock
1194 വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080700 wadakancherymunicipality.lsgkerala.gov.in
1195 വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B100300 panchayat.lsgkerala.gov.in/wandoorblock
1196 വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100306 panchayat.lsgkerala.gov.in/wandoorpanchayat
1197 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് D120000 panchayat.lsgkerala.gov.in/wayanad
1198 വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020202 panchayat.lsgkerala.gov.in/westkalladapanchayat
1199 വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140506 panchayat.lsgkerala.gov.in/westeleripanchayat
1200 ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020502 panchayat.lsgkerala.gov.in/yeroorpanchayat