തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
41 അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020504 panchayat.lsgkerala.gov.in/anchalpanchayat
42 അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010301 panchayat.lsgkerala.gov.in/anchuthengupanchayat
43 അണ്ടൂര്‍ക്കോണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010701 panchayat.lsgkerala.gov.in/andoorkonampanchayat
44 അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100708 panchayat.lsgkerala.gov.in/angadippurampanchayat
45 അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070300 panchayat.lsgkerala.gov.in/angamalyblock
46 അങ്കമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M070300 angamalymunicipality.lsgkerala.gov.in
47 ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030101 panchayat.lsgkerala.gov.in/anicadupanchayat
48 അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130706 panchayat.lsgkerala.gov.in/anjarakandypanchayat
49 അന്നമനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081502 panchayat.lsgkerala.gov.in/annamanadapanchayat
50 അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080900 panchayat.lsgkerala.gov.in/anthikadblock
51 അന്തിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080901 panchayat.lsgkerala.gov.in/anthikadpanchayat
52 ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M130900 anthoormunicipality.lsgkerala.gov.in
53 അറക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060503 panchayat.lsgkerala.gov.in/arakulampanchayat
54 ആരക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071402 panchayat.lsgkerala.gov.in/arakuzhapanchayat
55 ആറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G131001 panchayat.lsgkerala.gov.in/aralampanchayat
56 ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030704 panchayat.lsgkerala.gov.in/aranmulapanchayat
57 ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041205 panchayat.lsgkerala.gov.in/arattupuzhapanchayat
58 അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B100500 panchayat.lsgkerala.gov.in/areacodeblock
59 അരീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100507 panchayat.lsgkerala.gov.in/areacodepanchayat
60 അരിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110802 panchayat.lsgkerala.gov.in/arikkulampanchayat