തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
21 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040500 alappuzhamunicipality.lsgkerala.gov.in
22 ആലത്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B091200 panchayat.lsgkerala.gov.in/alathurblock
23 ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091201 panchayat.lsgkerala.gov.in/alathurpanchayat
24 അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020503 panchayat.lsgkerala.gov.in/alayamonpanchayat
25 ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100701 panchayat.lsgkerala.gov.in/aliparambapanchayat
26 ആളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081501 panchayat.lsgkerala.gov.in/aloorpanchayat
27 ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M070800 aluvamunicipality.lsgkerala.gov.in
28 അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100201 panchayat.lsgkerala.gov.in/amarambalampanchayat
29 അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090301 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambalapparapanchayat
30 അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040500 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambalapuzhablock
31 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040503 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambalapuzhanorthpanchayat
32 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040502 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambalapuzhasouthpanchayat
33 അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120303 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambalavayalpanchayat
34 ആമ്പല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070905 panchayat.lsgkerala.gov.in/amballoorpanchayat
35 അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010908 panchayat.lsgkerala.gov.in/ambooripanchayat
36 ആനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010601 panchayat.lsgkerala.gov.in/anadpanchayat
37 ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090101 panchayat.lsgkerala.gov.in/anakkarapanchayat
38 ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100601 panchayat.lsgkerala.gov.in/anakkayampanchayat
39 അനങ്ങനടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090302 panchayat.lsgkerala.gov.in/ananganadipanchayat
40 അഞ്ചല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B020500 panchayat.lsgkerala.gov.in/anchalblock