തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 അഴിയൂര്‍ 18
2 ചോറോട് 21
3 ഏറാമല 19
4 ഒഞ്ചിയം 17
5 ചെക്യാട് 15
6 എടച്ചേരി 17
7 പുറമേരി 17
8 തൂണേരി 15
9 വളയം 14
10 വാണിമല്‍ 16
11 കുന്നുമ്മല്‍ 13
12 നാദാപുരം 22
13 കായക്കൊടി 16
14 കാവിലുമ്പാറ 16
15 കുറ്റ്യാടി 14
16 മരുതോങ്കര 14
17 വേളം 17
18 നരിപ്പറ്റ 17
19 ആയഞ്ചരി 17
20 വില്യാപ്പള്ളി 19
21 മണിയൂര്‍ 21
22 തിരുവള്ളൂര്‍ 20
23 തുറയൂര്‍ 13
24 കീഴരിയൂര്‍ 13
25 തിക്കോടി 17
26 മേപ്പയൂര്‍ 17
27 ചെറുവണ്ണൂര്‍ 15
28 നൊച്ചാട് 17
29 ചങ്ങരോത്ത് 19
30 കായണ്ണ 13
31 കൂത്താളി 13
32 പേരാമ്പ്ര 19
33 ചക്കിട്ടപ്പാറ 15
34 ബാലുശ്ശേരി 17
35 നടുവണ്ണൂര്‍ 16
36 അത്തോളി 17
37 ഉള്ളിയേരി 19
38 കോട്ടൂര്‍ 19
39 ഉണ്ണികുളം 23
40 പനങ്ങാട് 20
41 കൂരാച്ചുണ്ട് 13
42 ചേമഞ്ചരി 20
43 അരിക്കുളം 13
44 മൂടാടി 18
45 ചേങ്ങോട്ടുകാവ് 17
46 കക്കോടി 21
47 ചേളന്നൂര്‍ 21
48 കാക്കൂര്‍ 15
49 നന്മണ്ട 17
50 നരിക്കുനി 15
51 തലക്കുളത്തൂര്‍ 17
52 തിരുവമ്പാടി 17
53 കൂടരഞ്ഞി 14
54 കിഴക്കോത്ത് 18
55 മടവൂര്‍ 17
56 പുതുപ്പാടി 21
57 താമരശ്ശേരി 19
58 ഓമശ്ശേരി 19
59 കൊടിയത്തൂര്‍ 16
60 കുരുവട്ടൂര്‍ 18
61 മാവൂര്‍ 18
62 കാരശ്ശേരി 18
63 കുന്ദമംഗലം 23
64 ചാത്തമംഗലം 23
65 കോടഞ്ചരി 21
66 പെരുവയല്‍ 22
67 പെരുമണ്ണ 18
68 കടലുണ്ടി 22
69 ഒളവണ്ണ 23
70 കട്ടിപ്പാറ 15
Total 1226