സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വിഹിതം 2018-19

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥപങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതം

Budget allocation 2018-19

Type Department/Institution Amount in Lakhs Amount in Crore
Departments Panchayat Directorate 4,200 42.00
Departments Commissionerate of Rural Development 70 0.70
Departments Urban Affairs Directorate 7,565 75.65
Departments Town and Country Planning Department 442 4.42
Departments Engineering Wing 200 2.00
Departments Performance Audit (Local Fund Audit) 250 2.50
Institutions Information Kerala Mission (IKM) 2,000 20.00
Institutions Kerala Institute of Local Administration (KILA) 3,185 31.85
Institutions Kudumbashree  18,862 188.62
Institutions Suchitwa Mission - Urban 2,500 25.00
Institutions Suchitwa Mission - Rural 4,000 40.00
Institutions TRIDA 2,000 20.00
Institutions GCDA 500 5.00
Local Government Local Government Institutions 7,00,000 7,000.00
  Total 7,45,774 7,457.74