പദ്ധതി പുരോഗതി -അനുബന്ധ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും

MONTH Corporation Municipality District Panchayat Block Panchayat Grama Panchayat
November-18 5.40% 4.67% 2.31% 9.47% 6.64%
December-18 5.85% 7.62% 3.00% 15.62% 11.70%
January-19 9.97% 12.69% 4.57% 22.02% 17.10%
February-19 12.94% 19.67% 5.87% 27.95% 22.98%

Engineering wing