പദ്ധതി പുരോഗതി -റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

At a Glance

  • 85.44% Expenditure in FY 2017-18
  • 5292.67 Crore amount utilised (excluding pending bills in Treasury)
  • 1.81 Lakhs Projects reported expenditure.

Plan expenditure of LSGIs 31 March 2018

Plan expenditure of LSGIs 31 March 2018

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി