പദ്ധതി പുരോഗതി -റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

  • 59.73% വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ്
  • 3700.11 കോടി രൂപ ചെലവ്
  • 1.30 ലക്ഷം പദ്ധതികളില്‍ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി

Plan Expenditure LSGDs

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി