തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

തൃശ്ശൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 കടപ്പുറം 16
2 ഒരുമനയൂര്‍ 13
3 പുന്നയൂര്‍ 20
4 പുന്നയൂര്‍ക്കുളം 19
5 വടക്കേക്കാട് 16
6 ചൂണ്ടല്‍ 18
7 ചൊവ്വന്നൂര്‍ 13
8 കടവല്ലൂര്‍ 20
9 കണ്ടാണശ്ശേരി 16
10 കാട്ടകാമ്പാല്‍ 16
11 പോര്‍ക്കുളം 13
12 ദേശമംഗലം 15
13 എരുമപ്പെട്ടി 18
14 കടങ്ങോട് 18
15 മുള്ളൂര്‍ക്കര 14
16 തെക്കുംകര 18
17 വരവൂര്‍ 14
18 വേലൂര്‍ 17
19 ചേലക്കര 22
20 വള്ളത്തോള്‍ നഗര്‍ 16
21 കൊണ്ടാഴി 15
22 പാഞ്ഞാള്‍ 16
23 പഴയന്നൂര്‍ 22
24 തിരുവില്വാമല 17
25 കോലഴി 17
26 മാടക്കത്തറ 16
27 നടത്തറ 17
28 പാണഞ്ചരി 23
29 പുത്തൂര്‍ 23
30 അടാട്ട് 18
31 അരിമ്പൂര്‍ 17
32 അവണൂര്‍ 15
33 കൈപ്പറമ്പ് 18
34 മുളകുന്നത്തുകാവ് 14
35 തോളൂര്‍ 13
36 എളവള്ളി 16
37 മുല്ലശ്ശേരി 15
38 പാവറട്ടി 15
39 വെങ്കിടങ്ങ് 17
40 ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ 16
41 വാടാനപ്പള്ളി 18
42 തളിക്കുളം 16
43 നാട്ടിക 14
44 വലപ്പാട് 20
45 അന്തിക്കാട് 15
46 താന്ന്യം 18
47 ചാഴൂര്‍ 18
48 മണലൂര്‍ 19
49 ആവിണിശ്ശേരി 14
50 ചേര്‍പ്പ് 21
51 പാറളം 15
52 വല്ലച്ചിറ 14
53 അളഗപ്പനഗര്‍ 17
54 കൊടകര 19
55 മറ്റത്തൂര്‍ 23
56 നെന്‍മണിക്കര 15
57 പുതുക്കാട് 15
58 തൃക്കൂര്‍ 17
59 വരന്തരപ്പിള്ളി 22
60 കാറളം 15
61 കാട്ടൂര്‍ 14
62 മുരിയാട് 17
63 പറപ്പൂക്കര 18
64 പടിയൂര്‍ 14
65 പൂമംഗലം 13
66 പുത്തന്‍ചിറ 15
67 വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ 21
68 വേളൂക്കര 18
69 എടത്തിരുത്തി 18
70 കൈപ്പമംഗലം 20
71 മതിലകം 17
72 പെരിഞ്ഞനം 15
73 ശ്രീനാരായണപുരം 21
74 എടവിലങ്ങ് 14
75 എറിയാട് 23
76 ആളൂര്‍ 23
77 അന്നമനട 18
78 കുഴൂര്‍ 14
79 മാള 20
80 പൊയ്യ 15
81 കാടുകുറ്റി 16
82 കോടശ്ശേരി 20
83 കൊരട്ടി 19
84 മേലൂര്‍ 17
85 പരിയാരം 15
86 അതിരപ്പിള്ളി 13
Total 1465