ഹരിത കേരളം -നദീ പുനരുജ്ജീവന ശില്‍പ്പശാല തിരുവനന്തപുരത്ത് പി.എം.ജി.യിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തില്‍

Posted on Wednesday, October 24, 2018

സംസ്ഥാനത്ത് നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ 2018 ഒക്ടോബര്‍ 25, 26 തിയതികളില്‍ നദീ പുനരുജ്ജീവന ശില്‍പ്പശാല തിരുവനന്തപുരത്ത് പി.എം.ജി.യിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു