പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയ ചട്ട വിരുദ്ധമായി മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് –നിര്‍ദേശങ്ങള്‍-സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Thursday, January 17, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ ആര്‍എ1/20/2018/തസ്വഭവ തിയ്യതി 04/01/2019

പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയ ചട്ട വിരുദ്ധമായി മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് –നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു ബഹു നില മന്ദിരങ്ങളും പെര്‍മിറ്റ്‌ പ്രകാരം പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഒക്ക്യുപ്പന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ശേഷം കെട്ടിയടച്ച് വാണിജ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാനില്‍ നിന്ന് രൂപമാറ്റം വരുത്തി മറ്റു നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഭാവിയില്‍ നടക്കുന്ന പരിശോധനയില്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒക്ക്യുപ്പന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുമ്പോള്‍ കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാനിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പകര്‍പ്പ് കൂടി അപേക്ഷകന് നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നു