തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

പാലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ആനക്കര 16
2 ചാലിശ്ശേരി 15
3 കപ്പൂര്‍ 18
4 നാഗലശ്ശേരി 17
5 പട്ടിത്തറ 18
6 തിരുമിറ്റക്കോട് 18
7 തൃത്താല 17
8 കൊപ്പം 17
9 കുലുക്കല്ലൂര്‍ 17
10 മുതുതല 15
11 നെല്ലായ 19
12 ഓങ്ങല്ലൂര്‍ 22
13 പരുതൂര്‍ 16
14 തിരുവേഗപ്പുറ 18
15 വല്ലപ്പുഴ 16
16 വിളയൂര്‍ 15
17 അമ്പലപ്പാറ 20
18 അനങ്ങനടി 15
19 ചളവറ 15
20 ലെക്കിടി പേരൂര്‍ 19
21 വാണിയംകുളം 18
22 കടമ്പഴിപ്പുറം 18
23 കരിമ്പുഴ 18
24 പൂക്കോട്ടുകാവ് 13
25 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 14
26 തൃക്കടീരി 16
27 വെള്ളിനേഴി 13
28 അലനല്ലൂര്‍ 23
29 കാരാകുറുശ്ശി 16
30 കരിമ്പ 17
31 കോട്ടോപ്പാടം 22
32 കുമരംപുത്തൂര്‍ 18
33 കാഞ്ഞിരപുഴ 19
34 തച്ചനാട്ടുകര 16
35 തച്ചമ്പാറ 15
36 അഗളി 21
37 പുതൂര്‍ 13
38 ഷോളയൂര്‍ 14
39 കൊടുമ്പ് 15
40 കേരളശ്ശേരി 13
41 കോങ്ങാട് 18
42 മങ്കര 14
43 മണ്ണൂര്‍ 14
44 മുണ്ടൂര്‍ 18
45 പറളി 20
46 പിരായിരി 21
47 കോട്ടായി 15
48 കുത്തന്നൂര്‍ 16
49 കുഴല്‍മന്ദം 17
50 മാത്തൂര്‍ 16
51 പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 16
52 തേങ്കുറിശ്ശി 17
53 കണ്ണാടി 15
54 എരുത്തേമ്പതി 14
55 കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ 18
56 നല്ലേപ്പിള്ളി 19
57 പട്ടഞ്ചരി 16
58 പെരുമാട്ടി 18
59 വടകരപ്പതി 17
60 കൊല്ലങ്കോട് 18
61 കൊടുവായൂര്‍ 18
62 മുതലമട 20
63 പുതുനഗരം 13
64 വടവന്നൂര്‍ 13
65 അയിലൂര്‍ 17
66 നെല്ലിയാമ്പതി 13
67 എലവഞ്ചരി 14
68 പല്ലശ്ശന 16
69 മേലാര്‍കോട് 16
70 നെന്മാറ 20
71 ആലത്തൂര്‍ 16
72 എരിമയൂര്‍ 18
73 കാവശ്ശേരി 17
74 കിഴക്കഞ്ചരി 22
75 പുതുക്കോട് 15
76 തരൂര്‍ 16
77 വണ്ടാഴി 19
78 വടക്കഞ്ചരി 20
79 കണ്ണമ്പ്ര 16
80 അകത്തേത്തറ 17
81 മലമ്പുഴ 13
82 മരുതറോഡ് 19
83 പുതുപ്പരിയാരം 21
84 പെരുവെമ്പ് 14
85 പുതുശ്ശേരി 23
86 എലപ്പുള്ളി 22
87 പൊല്‍പ്പുള്ളി 13
88 തെങ്കര 17
Total 1490