കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി (KSWMP) - നാഷണൽ ഓപ്പൺ കോംപറ്റിറ്റീവ് പ്രൊക്യുർമെൻ്റ്