തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
101 ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110701 www.lsgkerala.in/balusserypanchayat
102 ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140206 www.lsgkerala.in/bedadkapanchayat
103 ബേളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140201 www.lsgkerala.in/belloorpanchayat
104 ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050501 www.lsgkerala.in/bharananganampanchayat
105 ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B041100 www.lsgkerala.in/bharanickavublock
106 ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041103 www.lsgkerala.in/bharanickavupanchayat
107 ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040806 www.lsgkerala.in/budhanoorpanchayat
108 ബൈസണ്‍ വാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060103 www.lsgkerala.in/bysonvalleypanchayat
109 ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B021100 www.lsgkerala.in/chadayamangalamblock
110 ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021103 www.lsgkerala.in/chadayamangalampanchayat
111 ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110607 www.lsgkerala.in/chakkittaparapanchayat
112 ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060607 www.lsgkerala.in/chakkupallampanchayat
113 ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B081600 www.lsgkerala.in/chalakudyblock
114 ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080400 www.chalakudymunicipality.in
115 ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090303 www.lsgkerala.in/chalavarapanchayat
116 ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090102 www.lsgkerala.in/chalisserypanchayat
117 ചാലിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100101 www.lsgkerala.in/chaliyarpanchayat
118 ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040600 www.lsgkerala.in/chambakkulamblock
119 ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040605 www.lsgkerala.in/champakulampanchayat
120 ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M050300 www.changanasserymunicipality.in