തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
101 ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B110700 www.lsgkerala.in/balusseryblock
102 ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110701 www.lsgkerala.in/balusserypanchayat
103 ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140206 www.lsgkerala.in/bedadkapanchayat
104 ബേളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140201 www.lsgkerala.in/belloorpanchayat
105 ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050501 www.lsgkerala.in/bharananganampanchayat
106 ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B041100 www.lsgkerala.in/bharanickavublock
107 ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041103 www.lsgkerala.in/bharanickavupanchayat
108 ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040806 www.lsgkerala.in/budhanoorpanchayat
109 ബൈസണ്‍ വാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060103 www.lsgkerala.in/bysonvalleypanchayat
110 ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B021100 www.lsgkerala.in/chadayamangalamblock
111 ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021103 www.lsgkerala.in/chadayamangalampanchayat
112 ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110607 www.lsgkerala.in/chakkittaparapanchayat
113 ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060607 www.lsgkerala.in/chakkupallampanchayat
114 ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B081600 www.lsgkerala.in/chalakudyblock
115 ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080400 www.chalakudymunicipality.in
116 ചളവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090303 www.lsgkerala.in/chalavarapanchayat
117 ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090102 www.lsgkerala.in/chalisserypanchayat
118 ചാലിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100101 www.lsgkerala.in/chaliyarpanchayat
119 ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040600 www.lsgkerala.in/chambakkulamblock
120 ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040605 www.lsgkerala.in/champakulampanchayat