തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
161 ചേര്‍ത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040300 www.cherthalamunicipality.in
162 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040304 www.lsgkerala.in/cherthalasouthpanchayat
163 ചെറുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100402 www.lsgkerala.in/cherukavupanchayat
164 ചെറുകോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030404 www.lsgkerala.in/cherukolepanchayat
165 ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130205 www.lsgkerala.in/cherukunnupanchayat
166 ചെറുന്നിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010106 www.lsgkerala.in/cherunniyoorpanchayat
167 ചെറുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130107 www.lsgkerala.in/cherupuzhapanchayat
168 ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040907 www.lsgkerala.in/cheruthanapanchayat
169 ചെറുതാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130201 www.lsgkerala.in/cheruthazhampanchayat
170 ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110601 www.lsgkerala.in/cheruvannurpanchayat
171 ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140601 www.lsgkerala.in/cheruvathurpanchayat
172 ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041002 www.lsgkerala.in/chettikulangarapanchayat
173 ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041208 www.lsgkerala.in/chingolipanchayat
174 ചിന്നക്കനാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060206 www.lsgkerala.in/chinnakanalpanchayat
175 ചിറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G051001 www.lsgkerala.in/chirakkadavupanchayat
176 ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130501 www.lsgkerala.in/chirakkalpanchayat
177 ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021005 www.lsgkerala.in/chirakkarapanchayat
178 ചിറയിന്‍കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B010300 www.lsgkerala.in/chirayinkeezhublock
179 ചിറയിന്‍കീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010303 www.lsgkerala.in/chirayinkeezhupanchayat
180 ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021101 www.lsgkerala.in/chitharapanchayat