തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
121 ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110603 www.lsgkerala.in/changarothpanchayat
122 ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130305 www.lsgkerala.in/chapparapadavapanchayat
123 ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G111106 www.lsgkerala.in/chathamangalampanchayat
124 ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021003 www.lsgkerala.in/chathannoorpanchayat
125 ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080100 www.lsgkerala.in/chavakkadblock
126 ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080200 www.chavakkadmunicipality.in
127 ചവറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B020800 www.lsgkerala.in/chavarablock
128 ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020802 www.lsgkerala.in/chavarapanchayat
129 ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080903 www.lsgkerala.in/chazhurpanchayat
130 ചീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100505 www.lsgkerala.in/cheacodepanchayat
131 ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110201 www.lsgkerala.in/chekkiadpanchayat
132 ചേലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080401 www.lsgkerala.in/chelakkarapanchayat
133 ചേളന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B110900 www.lsgkerala.in/chelannurblock
134 ചേളന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110902 www.lsgkerala.in/chelannurpanchayat
135 ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100401 www.lsgkerala.in/chelembrapanchayat
136 ചെല്ലാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070801 www.lsgkerala.in/chellanampanchayat
137 ചേമഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110801 www.lsgkerala.in/chemancherypanchayat
138 ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130605 www.lsgkerala.in/chembilodepanchayat
139 ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010101 www.lsgkerala.in/chemmaruthypanchayat
140 ചെമ്മനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140302 www.lsgkerala.in/chemnadpanchayat