തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
121 ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M050300 www.changanasserymunicipality.in
122 ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110603 www.lsgkerala.in/changarothpanchayat
123 ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130305 www.lsgkerala.in/chapparapadavapanchayat
124 ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G111106 www.lsgkerala.in/chathamangalampanchayat
125 ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021003 www.lsgkerala.in/chathannoorpanchayat
126 ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080100 www.lsgkerala.in/chavakkadblock
127 ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080200 www.chavakkadmunicipality.in
128 ചവറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B020800 www.lsgkerala.in/chavarablock
129 ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020802 www.lsgkerala.in/chavarapanchayat
130 ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080903 www.lsgkerala.in/chazhurpanchayat
131 ചീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100505 www.lsgkerala.in/cheacodepanchayat
132 ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110201 www.lsgkerala.in/chekkiadpanchayat
133 ചേലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080401 www.lsgkerala.in/chelakkarapanchayat
134 ചേളന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B110900 www.lsgkerala.in/chelannurblock
135 ചേളന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110902 www.lsgkerala.in/chelannurpanchayat
136 ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100401 www.lsgkerala.in/chelembrapanchayat
137 ചെല്ലാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070801 www.lsgkerala.in/chellanampanchayat
138 ചേമഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110801 www.lsgkerala.in/chemancherypanchayat
139 ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130605 www.lsgkerala.in/chembilodepanchayat
140 ചെമ്മരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010101 www.lsgkerala.in/chemmaruthypanchayat