തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
81 അവണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080602 www.lsgkerala.in/avanurpanchayat
82 ആവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081001 www.lsgkerala.in/avinisserypanchayat
83 ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071401 www.lsgkerala.in/avolypanchayat
84 ആയഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110401 www.lsgkerala.in/ayancheripanchayat
85 അയര്‍കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050801 www.lsgkerala.in/ayarkunnampanchayat
86 ആയവന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071406 www.lsgkerala.in/ayavanapanchayat
87 അയിലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091101 www.lsgkerala.in/ayiloorpanchayat
88 അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050302 www.lsgkerala.in/aymanampanchayat
89 അയിരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030301 www.lsgkerala.in/ayroorpanchayat
90 അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070305 www.lsgkerala.in/ayyampuzhapanchayat
91 അയ്യന്‍കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G131002 www.lsgkerala.in/ayyankunnupanchayat
92 അയ്യപ്പന്‍ കോവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060606 www.lsgkerala.in/ayyappancoilpanchayat
93 അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130505 www.lsgkerala.in/azhikodepanchayat
94 അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110101 www.lsgkerala.in/azhiyurpanchayat
95 അഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010705 www.lsgkerala.in/azhoorpanchayat
96 അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B060800 www.lsgkerala.in/azhuthablock
97 ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140305 www.lsgkerala.in/badiadkapanchayat
98 ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140501 www.lsgkerala.in/balalpanchayat
99 ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010801 www.lsgkerala.in/balaramapurampanchayat
100 ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B110700 www.lsgkerala.in/balusseryblock