തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
81 ആറ്റിങ്ങല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M010200 www.attingalmunicipality.in
82 അവണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080602 www.lsgkerala.in/avanurpanchayat
83 ആവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081001 www.lsgkerala.in/avinisserypanchayat
84 ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071401 www.lsgkerala.in/avolypanchayat
85 ആയഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110401 www.lsgkerala.in/ayancheripanchayat
86 അയര്‍കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050801 www.lsgkerala.in/ayarkunnampanchayat
87 ആയവന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071406 www.lsgkerala.in/ayavanapanchayat
88 അയിലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091101 www.lsgkerala.in/ayiloorpanchayat
89 അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050302 www.lsgkerala.in/aymanampanchayat
90 അയിരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030301 www.lsgkerala.in/ayroorpanchayat
91 അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070305 www.lsgkerala.in/ayyampuzhapanchayat
92 അയ്യന്‍കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G131002 www.lsgkerala.in/ayyankunnupanchayat
93 അയ്യപ്പന്‍ കോവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060606 www.lsgkerala.in/ayyappancoilpanchayat
94 അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130505 www.lsgkerala.in/azhikodepanchayat
95 അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110101 www.lsgkerala.in/azhiyurpanchayat
96 അഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010705 www.lsgkerala.in/azhoorpanchayat
97 അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B060800 www.lsgkerala.in/azhuthablock
98 ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140305 www.lsgkerala.in/badiadkapanchayat
99 ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140501 www.lsgkerala.in/balalpanchayat
100 ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010801 www.lsgkerala.in/balaramapurampanchayat