തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
21 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040500 www.alappuzhamunicipality.in
22 ആലത്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B091200 www.lsgkerala.in/alathurblock
23 ആലത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091201 www.lsgkerala.in/alathurpanchayat
24 അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020503 www.lsgkerala.in/alayamonpanchayat
25 ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100701 www.lsgkerala.in/aliparambapanchayat
26 ആളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081501 www.lsgkerala.in/aloorpanchayat
27 ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M070800 www.aluvamunicipality.in
28 അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100201 www.lsgkerala.in/amarambalampanchayat
29 അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090301 www.lsgkerala.in/ambalapparapanchayat
30 അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040500 www.lsgkerala.in/ambalapuzhablock
31 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040503 www.lsgkerala.in/ambalapuzhanorthpanchayat
32 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040502 www.lsgkerala.in/ambalapuzhasouthpanchayat
33 അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120303 www.lsgkerala.in/ambalavayalpanchayat
34 ആമ്പല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070905 www.lsgkerala.in/amballoorpanchayat
35 അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010908 www.lsgkerala.in/ambooripanchayat
36 ആനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010601 www.lsgkerala.in/anadpanchayat
37 ആനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090101 www.lsgkerala.in/anakkarapanchayat
38 ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100601 www.lsgkerala.in/anakkayampanchayat
39 അനങ്ങനടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090302 www.lsgkerala.in/ananganadipanchayat
40 അഞ്ചല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B020500 www.lsgkerala.in/anchalblock