തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
61 അരിമ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080905 www.lsgkerala.in/arimpurpanchayat
62 അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101001 www.lsgkerala.in/arnagarpanchayat
63 അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040101 www.lsgkerala.in/arookuttypanchayat
64 അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040207 www.lsgkerala.in/aroorpanchayat
65 ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050304 www.lsgkerala.in/arpookarapanchayat
66 അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030602 www.lsgkerala.in/aruvappulampanchayat
67 അരുവിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010602 www.lsgkerala.in/aruvikkarapanchayat
68 ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040400 www.lsgkerala.in/aryadblock
69 ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040401 www.lsgkerala.in/aryadpanchayat
70 ആര്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010501 www.lsgkerala.in/aryanadpanchayat
71 ആര്യങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010904 www.lsgkerala.in/aryancodepanchayat
72 ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020508 www.lsgkerala.in/aryankavupanchayat
73 അശമന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070401 www.lsgkerala.in/asamannoorpanchayat
74 ആതവനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100901 www.lsgkerala.in/athavanadpanchayat
75 അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050303 www.lsgkerala.in/athirampuzhapanchayat
76 അതിരപ്പിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081606 www.lsgkerala.in/athirappillypanchayat
77 അതിയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B011000 www.lsgkerala.in/athiyannoorblock
78 അതിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G011001 www.lsgkerala.in/athiyannoorpanchayat
79 അത്തോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110805 www.lsgkerala.in/atholipanchayat
80 അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B090600 www.lsgkerala.in/attappadyblock