തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1181 വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101304 www.lsgkerala.in/vettompanchayat
1182 വെട്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010107 www.lsgkerala.in/vettoorpanchayat
1183 വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050804 www.lsgkerala.in/vijayapurampanchayat
1184 വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020401 www.lsgkerala.in/vilakkudypanchayat
1185 വിളപ്പില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010805 www.lsgkerala.in/vilappilpanchayat
1186 വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010806 www.lsgkerala.in/vilavoorkalpanchayat
1187 വിളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090208 www.lsgkerala.in/vilayurpanchayat
1188 വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110402 www.lsgkerala.in/villiappallypanchayat
1189 വിതുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010504 www.lsgkerala.in/vithurapanchayat
1190 വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140102 www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
1191 വൈപ്പിന്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070700 www.lsgkerala.in/vypinblock
1192 വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120403 www.lsgkerala.in/vythiripanchayat
1193 വടക്കാഞ്ചരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080300 www.lsgkerala.in/wadakancheryblock
1194 വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി M080700 wadakancherymunicipality.lsgkerala.gov.in
1195 വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B100300 www.lsgkerala.in/wandoorblock
1196 വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100306 www.lsgkerala.in/wandoorpanchayat
1197 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് D120000 www.lsgkerala.in/wayanad
1198 വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020202 www.lsgkerala.in/westkalladapanchayat
1199 വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140506 www.lsgkerala.in/westeleripanchayat
1200 ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020502 www.lsgkerala.in/yeroorpanchayat