നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1161 വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G051004 www.lsgkerala.in/vellavoorpanchayat
1162 വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090406 www.lsgkerala.in/vellinezhipanchayat
1163 വെളളിയാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060405 www.lsgkerala.in/velliyamattompanchayat
1164 വെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050206 www.lsgkerala.in/velloorpanchayat
1165 വേളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110306 www.lsgkerala.in/velompanchayat
1166 വേളൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081305 www.lsgkerala.in/velukarapanchayat
1167 വേലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080208 www.lsgkerala.in/velurpanchayat
1168 വെമ്പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010605 www.lsgkerala.in/vembayampanchayat
1169 വേങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130707 www.lsgkerala.in/vengadpanchayat
1170 വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G011005 www.lsgkerala.in/venganoorpanchayat
1171 വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120402 www.lsgkerala.in/vengappallypanchayat
1172 വേങ്ങര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B101000 www.lsgkerala.in/vengarablock
1173 വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101005 www.lsgkerala.in/vengarapanchayat
1174 വെങ്ങോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070501 www.lsgkerala.in/vengolapanchayat
1175 വേങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070403 www.lsgkerala.in/vengoorpanchayat
1176 വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080704 www.lsgkerala.in/venkitangupanchayat
1177 വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040802 www.lsgkerala.in/venmoneypanchayat
1178 വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100706 www.lsgkerala.in/vettathurpanchayat
1179 വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B020300 www.lsgkerala.in/vettikavalablock
1180 വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020302 www.lsgkerala.in/vettikavalapanchayat