തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1161 വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140102 www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
1162 വൈപ്പിന്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070700 www.lsgkerala.in/vypinblock
1163 വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120403 www.lsgkerala.in/vythiripanchayat
1164 വടക്കാഞ്ചരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080300 www.lsgkerala.in/wadakancheryblock
1165 വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B100300 www.lsgkerala.in/wandoorblock
1166 വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100306 www.lsgkerala.in/wandoorpanchayat
1167 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് D120000 www.lsgkerala.in/wayanad
1168 വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020202 www.lsgkerala.in/westkalladapanchayat
1169 വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140506 www.lsgkerala.in/westeleripanchayat
1170 ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020502 www.lsgkerala.in/yeroorpanchayat