തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1161 വിളവൂര്‍ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010806 www.lsgkerala.in/vilavoorkalpanchayat
1162 വിളയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090208 www.lsgkerala.in/vilayurpanchayat
1163 വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110402 www.lsgkerala.in/villiappallypanchayat
1164 വിതുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G010504 www.lsgkerala.in/vithurapanchayat
1165 വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140102 www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
1166 വൈപ്പിന്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070700 www.lsgkerala.in/vypinblock
1167 വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G120403 www.lsgkerala.in/vythiripanchayat
1168 വടക്കാഞ്ചരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B080300 www.lsgkerala.in/wadakancheryblock
1169 വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B100300 www.lsgkerala.in/wandoorblock
1170 വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G100306 www.lsgkerala.in/wandoorpanchayat
1171 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് D120000 www.lsgkerala.in/wayanad
1172 വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020202 www.lsgkerala.in/westkalladapanchayat
1173 വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140506 www.lsgkerala.in/westeleripanchayat
1174 ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020502 www.lsgkerala.in/yeroorpanchayat