തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
141 ചെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050102 www.lsgkerala.in/chempupanchayat
142 ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070101 www.lsgkerala.in/chendamangalampanchayat
143 ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140301 www.lsgkerala.in/chengalapanchayat
144 ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130302 www.lsgkerala.in/chengalayipanchayat
145 ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071302 www.lsgkerala.in/chengamanadpanchayat
146 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B040800 www.lsgkerala.in/chengannurblock
147 ചെങ്ങന്നൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040100 www.chengannurmunicipality.in
148 ചേങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G110804 www.lsgkerala.in/chengottukavupanchayat
149 ചെങ്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G011101 www.lsgkerala.in/chenkalpanchayat
150 ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040102 www.lsgkerala.in/chennampallippurampanchayat
151 ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G030402 www.lsgkerala.in/chenneerkarapanchayat
152 ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041003 www.lsgkerala.in/chennithalathripperumthurapanchayat
153 ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G041203 www.lsgkerala.in/cheppadpanchayat
154 ചേരാനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070602 www.lsgkerala.in/cheranalloorpanchayat
155 ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101201 www.lsgkerala.in/cheriyamundampanchayat
156 ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040803 www.lsgkerala.in/cheriyanadpanchayat
157 ചേര്‍പ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B081000 www.lsgkerala.in/cherpublock
158 ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081002 www.lsgkerala.in/cherpupanchayat
159 ചേര്‍ത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി M040300 www.cherthalamunicipality.in
160 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040304 www.lsgkerala.in/cherthalasouthpanchayat