• പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി –പുനപരിശോധനാ സമിതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി ദീഘിപ്പിച്ച് നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
 • പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം - പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള ഇന്‍സെന്റീവ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്.
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 മേയ് മുതല്‍ ജൂലൈ മാസം വരെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു ഉത്തരവ്
 • 2019 മെയ്‌ മുതല്‍ ജൂലൈ വരെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 മേയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് 6713/2019/ധന Dated 21/08/2019 ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 മേയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • പാലക്കാട് - കൊല്ലങ്കോട്‌ പഞ്ചായത്ത് - പെന്‍ഷന്‍ ഭവന്‍ (കെട്ടിട നമ്പര്‍ 3/74) വസ്തു നികുതി ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണ ഭോക്തക്കളുടെ /അപേക്ഷകരുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന –സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണ ഭോക്തക്കളുടെ /അപേക്ഷകരുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന –സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • വിധവാപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും 50വയസ്സ്കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും വിവാഹം /പുനര്‍വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ 60 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുംപ്രായമുള്ള ഗുണഭോക്തക്കള്‍ക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ ആധാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരുടെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ സേവനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • 2018-19വാര്‍ഷിക പദ്ധതി –പഞ്ചായത്ത്‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന –“Biometric system for disbursement of Social Security Pension “ എന്ന പദ്ധതി –ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്തു ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത പുന:പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-താല്‍ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത പുന:പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് മാത്രം വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലേക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • ധനകാര്യ വകുപ്പ് -2018ഡിസംബര്‍,2019 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച്‌,ഏപ്രില്‍ മാസം വരെയുള്ള കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനു അധിക തുക അനുവദിച്ച്‌ ഉത്തരവ്