സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -തെറ്റായി സസ് പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പുന:സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Thursday, June 28, 2018

സ.ഉ(എം.എസ്) 233/2018/ധന Dated 27/06/2018

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -തെറ്റായി സസ് പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പുന:സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍