സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍
 
പെന്‍ഷന്‍ തിരയല്‍
 
സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷന്‍- ആധാർ എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരുടെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങള്‍
 • GAD-Covid-19 general lock down- exemption categories-permission for cooperation department to engage staff required for distribution of social security pension and distribution of essential commodities- orders issued
 • 2019 ആഗസ്റ്റ് സെപ്തംബർ (2019 ഡിസംബർ 15 ന് ശേഷം മസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ) ഡിസംബർ,2020 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി ,മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 ഒക്ടോബർ , നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 ഒക്ടോബർ , നവംബർ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ / ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ പ്രതിമാസം 1300 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്
 • ധനകാര്യ വകുപ്പ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനായി നല്‍കാവുന്ന രേഖകള്‍ സ്പഷ്ടീകരണം
 • സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ /സര്‍വീസ് പെന്‍ഷണര്‍മാര്‍ /കുടുംബ പെന്‍ഷണര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ അനര്‍ഹമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റിയത് തിരികെ അടക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ നടപടി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതും പുനര്‍ വിവാഹം ചെയ്തവരെയും മരണപ്പെട്ടവരേയും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും പുറപ്പെടുവിച്ച നിര്‍ ദേശങ്ങള്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്
 • എക്സ് ഗ്രേഷ്യ കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്.
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 ആഗസ്റ്റ്, സെപ്തംബര്‍ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം-പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ച –നടപടി
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ : അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് മാത്രം വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കും ബാധകമാണ് - നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
 • വടക്കന്‍ പറവൂര്‍ നഗരസഭ- റിട്ട.സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ(Late) പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യം ഭാര്യക്ക്‌
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 മേയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ പുനര്‍ വിതരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്- ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മതിയായ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ് –ക്യാമ്പുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് –അധിക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ധനകാര്യവകുപ്പ് -2019 മേയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ പുനര്‍ വിതരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -അപ്പീല്‍ അധികാരികളെ പുനര്‍ നിര്‍ണയിച്ച് ഉത്തരവ്
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ/ അപേക്ഷകരുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍- സംബന്ധിച്ച്.