വിധവാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Tuesday, March 31, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ 17/2020/ധന Dated 31/03/2020

ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതും പുനർ വിവാഹിതർ അല്ലാത്തതുമായ 50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വിധവകൾക്കും വിധവാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍.