ബാങ്ക് വഴി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ മസ്റ്ററിംഗ് നീട്ടിവക്കുന്നതിലേക്ക് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്