ദേശീയ പഞ്ചായത്ത്‌ പുരസ്‌കാരം2019-അപേക്ഷകള്‍ 31.10.2018ന് മുന്‍പ്

Posted on Tuesday, October 23, 2018

2017-18 വര്‍ഷത്തെ ദീന്‍ ദയാല്‍  ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ്‍ പുരസ്കാര്‍ ‍, നാനാജി ദേശ്‌മുഖ് രാഷ്ട്രീയ ഗൗരവ് ഗ്രാമസഭ ‍പുരസ്കാര്‍ എന്നീ ദേശീയ പഞ്ചായത്ത്‌ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ക്കുള്ള നാമനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്രാലയം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരൺ പുരസ്‌കാരത്തിന് മാത്രവും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍  http://panchayataward.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍  നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകള്‍ 31.10.2018ന് മുമ്പായി http://panchayataward.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നല്‍കേണ്ടതാണ്. 

Content highlight