Posted on Tuesday, November 12, 2019

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (Kerala Municipality Building Rules 2019)
Vol VIII No 2691 SRO No 828/2019 Dated 08/11/2019       

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (Kerala Panchayat Building Rules 2019)
Vol VIII No 2692 SRO No 829/2019 Dated 08/11/2019