കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019, കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019

Posted on Tuesday, November 12, 2019

കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (Kerala Municipality Building Rules 2019)
Vol VIII No 2691 SRO No 828/2019 Dated 08/11/2019       

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 (Kerala Panchayat Building Rules 2019)
Vol VIII No 2692 SRO No 829/2019 Dated 08/11/2019