ലൈഫ് മിഷന്‍ - 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തനതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി

Posted on Friday, February 28, 2020

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 482/2020/തസ്വഭവ Dated 27/02/2020

ലൈഫ് മിഷന്‍ - 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തനതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി