ഒന്നാം ഘട്ടം ഡാഷ്ബോര്‍ഡ്‌
 
രണ്ടാം ഘട്ടം ഡാഷ്ബോര്‍ഡ്‌
 
ലൈഫ് എം.ഐ.എസ്
 
ഉത്തരവുകള്‍