ലൈഫ് മിഷന്‍ - 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കുടുംബ സംഗമവും –2020 ഫെബ്രുവരി 29 ശനി വൈകീട്ട് 3 മണി ,പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം –തിരുവനന്തപുരം

Posted on Thursday, February 27, 2020

ലൈഫ് മിഷന്‍ 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്ത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കുടുംബ സംഗമവും –2020 ഫെബ്രുവരി 29 ശനി വൈകീട്ട് 3 മണി ,പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം –തിരുവനന്തപുരം>> Program Notice