തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ഷാനികുരുമ്പോലില്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : റസീനബദര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
റസീന ബദര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
പാറയില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
3
അജയന്‍ അമ്മാസ് മെമ്പര്‍
4
ശ്രീലത ജ്യോതികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കോട്ടീരേത്ത് ശ്രീഹരി ചെയര്‍മാന്‍
2
എസ്സ് നസ്സീം മെമ്പര്‍
3
ശരത്കുമാര്‍ പാട്ടത്തില്‍ മെമ്പര്‍
4
രാധാമണി രാജന്‍ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബീന പ്രസാദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
മഠത്തില്‍ ബിജു മെമ്പര്‍
3
അനിത വാസുദേവന്‍ മെമ്പര്‍
4
റ്റി സഹദേവന്‍ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മഞ്ചു ജഗദീശ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ആശാരാജ് എല്‍ മെമ്പര്‍
3
ശ്രീലത ശശി മെമ്പര്‍
4
രാജി പ്രേംകുമാര്‍ മെമ്പര്‍