തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

പത്തനംതിട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ആനിക്കാട് 13
2 കവിയൂര്‍ 14
3 കൊറ്റനാട് 13
4 കോട്ടാങ്ങല്‍ 13
5 കല്ലൂപ്പാറ 14
6 കുന്നന്താനം 15
7 മല്ലപ്പള്ളി 14
8 കടപ്ര 15
9 കുറ്റൂര്‍ 14
10 നിരണം 13
11 നെടുമ്പ്രം 13
12 പെരിങ്ങര 15
13 അയിരൂര്‍ 16
14 ഇരവിപേരൂര്‍ 17
15 കോയിപ്രം 17
16 തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 13
17 എഴുമറ്റൂര്‍ 14
18 പുറമറ്റം 13
19 ഓമല്ലൂര്‍ 14
20 ചെന്നീര്‍ക്കര 14
21 ഇലന്തൂര്‍ 13
22 ചെറുകോല്‍ 13
23 കോഴഞ്ചരി 13
24 മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി 13
25 നാരങ്ങാനം 14
26 റാന്നി പഴവങ്ങാടി 17
27 റാന്നി 13
28 റാന്നി അങ്ങാടി 13
29 റാന്നി പെരുനാട് 15
30 വടശ്ശേരിക്കര 15
31 ചിറ്റാര്‍ 13
32 സീതത്തോട് 13
33 നാറാണംമൂഴി 13
34 വെച്ചൂച്ചിറ 15
35 കോന്നി 18
36 അരുവാപ്പുലം 15
37 പ്രമാടം 19
38 മൈലപ്രാ 13
39 വള്ളിക്കോട് 15
40 തണ്ണിത്തോട് 13
41 മലയാലപ്പുഴ 14
42 പന്തളം തെക്കേക്കര 14
43 തുമ്പമണ്‍ 13
44 ഏനാദിമംഗലം 15
45 ഏറത്ത് 17
46 ഏഴംകുളം 20
47 കടമ്പനാട് 17
48 കലഞ്ഞൂര്‍ 20
49 കൊടുമണ്‍ 18
50 പള്ളിയ്ക്കല്‍ 23
51 ആറന്മുള 18
52 മെഴുവേലി 13
53 കുളനട 16
Total 788