തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കാസര്‍ഗോഡ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ബേളൂര്‍ 13
2 കുംബഡാജെ 13
3 മംഗല്‍പാടി 23
4 വോര്‍ക്കാടി 16
5 പുത്തിഗെ 14
6 മീഞ്ച 15
7 മഞ്ചശ്വരം 21
8 കുമ്പള 23
9 പൈവളികെ 19
10 എന്‍മകജെ 17
11 ബദിയഡുക്ക 19
12 മുളിയാര്‍ 15
13 കാറഡുക്ക 15
14 ദേലംപാടി 16
15 ചെങ്കള 23
16 ചെമ്മനാട് 23
17 ബേഡഡുക്ക 17
18 മധൂര്‍ 20
19 മൊഗരാല്‍ പുത്തൂര്‍ 15
20 കുറ്റിക്കോല്‍ 16
21 ഉദുമ 21
22 അജാനൂര്‍ 23
23 ബളാല്‍ 16
24 കോടോം ബേളൂര്‍ 19
25 മടിക്കൈ 15
26 പള്ളിക്കര 22
27 പനത്തടി 15
28 പുല്ലൂര്‍ പെരിയ 17
29 കള്ളാര്‍ 14
30 ചെറുവത്തൂര്‍ 17
31 കയ്യൂര്‍ ചീമേനി 16
32 ഈസ്റ് എളേരി 16
33 പിലിക്കോട് 16
34 വെസ്റ് എളേരി 18
35 കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം 17
36 തൃക്കരിപ്പൂര്‍ 21
37 പടന്ന 15
38 വലിയപറമ്പ 13
Total 664